Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Program sestavljajo temeljni in izbirni predmeti.

Za zagotovitev področja je potreben izbor vsaj enega temeljnega predmeta iz področja, na katerega se doktorand vpiše. Izbor preostalih predmetov je možen iz nabora vseh ostalih temeljnih in izbirnih predmetov študija in iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Temeljni predmeti so oblikovani glede na znanstvena področja. Vsako znanstveno področje je opredeljeno z najmanj enim temeljnim predmetom. Vsebine predmetov so izbrane na podlagi raziskovalnega dela nosilcev in izvajalcev predmetov, ki so pri posameznih učnih načrtih predstavljeni s po tremi znanstvenimi članki s področja, ki ga obravnava predmet.

Znanstvena področja vsebujejo po več izbirnih predmetov. Doktorandi lahko izbirajo med izbirnimi teoretičnimi in izbirnimi individualno raziskovalnimi predmeti, ki so vsi ovrednoteni s po 5 KT.

 

Predmeti obravnavajo znanstvene vsebine, ki jih s svojim raziskovalnim delom proučujejo nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Tudi pri teh predmetih je ustreznost izvajalca prikazana s po tremi znanstvenimi referencami področja, ki ga obravnava predmet. Individualno raziskovalni predmeti se izvajajo v laboratorijih oddelkov in inštitutov, na klinikah in drugih raziskovalnih enotah izvajalk študija.

Temeljni predmeti

AGRONOMIJA

01-1-01

Agroekosistemi in okolje

Kajfež Bogataj / Grčman / Pintar / Vodnik / Stopar in vabljeni predavatelji

10

01-1-02

Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin

Trdan / Celar / Vodnik / Urek / Dermastia in vabljeni predavatelji

10

01-1-03

Agroekosistemi in onesnažila 

Leštan / Črepinšek / Batič in vabljeni predavatelji

10

BIOINFORMATIKA

02-1-01

Bioinformatika

Jakše / Jerala / Petrovič / Zupan / Kunej in vabljeni predavatelji

10

BIOLOGIJA

03-1-01

Biologija rastlinskih sistemov

Regvar / Vilhar / Gruden in vabljeni predavatelji

10

03-1-02

Speleobiologija

Sket / Verovnik / Bulog / Novak / Zagmajster

10

03-1-03

Ekologija

Gaberščik / Čarni / Debeljak / Germ / Kos I. / Toman / Tome / Vrezec in vabljeni predavatelji

10

03-1-04

Evolucija in sistematika

Verovnik / Frajman / Gunde Cimerman / Jogan / Novak / Sket in vabljeni predavatelji

10

03-1-05

Biologija živalskih sistemov

Bulog / Valentinčič / Božič / Štrus / Drašlar / Čokl / Zidar / Kreft M.  in vabljeni predavatelji

10

BIOTEHNOLOGIJA

04-1-01

Rastlinska biotehnologija

Javornik / Bohanec B. / Jakše J. / Luthar / Meglič / Ravnikar / Žel in vabljeni predavatelji

10

04-1-02

Biotehnologija vretenčarjev

Narat / Dovč / Horvat / Živin / Rozman D. / Majdič / Knežević in vabljeni predavatelji

10

04-1-03

Mikrobna biotehnologija

Petković in vabljeni predavatelji

10

EKONOMIKA NARAVNIH VIROV

05-1-01 Metode družboslovnih raziskav v bioznanostih Erjavec / Zadnik Stirn / Černič Istenič / Žgajnar in vabljeni predavatelji

10

05-1-02 Ekonomika naravnih virov in družboslovne raziskave v bioznanostih Juvančič / Udovč / Avsec in vabljeni predavatelji

10

HORTIKULTURA

06-1-01 Hortikultura Štampar / Osterc / Osvald / Korošec Koruza / Bohanec B. / Ivančič / Simončič / Lešnik in vabljeni predavatelji

10

06-1-02 Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin Veberič / Hudina / Usenik / Rusjan / Baričević / Salobir B.

10

KRAJINSKA ARHITEKTURA

07-1-01 Teorija varovalnega planiranja Marušič in vabljeni predavatelji

10

07-1-02 Teorija krajinskega oblikovanja Kučan / Ogrin in vabljeni predavatelji

10

LES IN BIOKOMPOZITI

08-1-01 Napredne tehnologije obdelave in predelave lesa ter biokompozitov Humar / Šernek / Kunaver / Butala in vabljeni predavatelji

10

08-1-02 Lastnosti ligno-celuloznih materialov Oven / Čufar / Gorišek / Medved / Žarnić / Petrič / Pohleven in vabljeni predavatelji

10

NANOZNANOSTI

09-1-01 Biologija, biofizika in tehnologije nanostruktur Drobne / Gunde Cimerman / Kralj Iglič / Iglič  / Pavlin / Kogej / Kristl / Remškar in vabljeni predavatelji

10

PREHRANA

10-1-01 Prehrana Salobir J. / Rogelj / Fidler Mis / Kompan in vabljeni predavatelji

10

10-1-02 Prehranska biokemija Poklar Ulrih / Abram / Battelino in vabljeni predavatelji

10

TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI

11-1-01 Bioinženiring v kmetijstvu Bernik / Kajfež Bogataj in vabljeni predavatelji

10

11-1-02 Inoviranje proizvodov Duhovnik / Žavbi in vabljeni predavatelji

10

11-1-03 Procesi in mehanizacija Duhovnik in vabljeni predavatelji

10

UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV

12-1-01 Ekologija gozdnih ekosistemov Jurc M. / Diaci / Brus in vabljeni predavatelji

10

12-1-02 Upravljanje gozdnih ekosistemov Bončina / Debeljak / Mikoš / Potočnik / Košir / Jerina in vabljeni predavatelji

10

VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE

13-1-01 Aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine Nagel / Natek / Kline in vabljeni predavatelji

10

ZNANOST O ŽIVALIH

14-1-01 Kvantitativna in statistična genetika Kovač / Dovč in vabljeni predavatelji

10

14-1-02 Proizvodni sistemi v reji živali Holcman / Marinšek Logar in vabljeni predavatelji

10

ZNANOSTI O CELICI

15-1-01 Dinamičnost celične arhitekture Štrus / Dermastia / Ravnikar / Kostanjšek / Veranič / Erdani Kreft / Romih / Falnoga / Žnidaršič in vabljeni predavatelji

10

15-1-02 Molekulska fiziologija Zorec / KreftM. / Jeras / Iglič / Kralj Iglič in vabljeni predavatelji

10

15-1-03 Toksini in biomembrane Turk T. / Sepčić / Anderluh / Maček / Križaj I. / Pungerčar / Kordiš / Petrovič / Sedmak / Žgur Bertok / Starčič Erjavec

10

ŽIVILSTVO

16-1-01 Procesništvo in tehnologije v živilstvu Žlender / Hribar / Rogelj / Poklar Ulrih / Cigić in vabljeni predavatelji

10

16-1-02 Kakovost in varnost živil Smole Možina / Golob / Šegatin / Kač / Abramovič / Žel in vabljeni predavatelji

10

Izbirni predmeti

IZBIRNI TEORETIČNI PREDMETI

01-2-01

Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih

 Veber

5

01-2-02

Determinacija škodljivih organizmov

 Trdan / Urek / Ravnikar in vabljeni predavatelji

5

01-2-03

Dinamično modeliranje rasti in razvoja rastlin

 Kajfež Bogataj in vabljeni predavatelji

5

01-2-04

Funkcionalna ekologija rastlin in okoljske spremembe

 Batič

5

01-2-05

Interakcije med genotipi in okoljem pri kmetijskih rastlinah

Kreft I.

5

01-2-06

Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal

 Leštan / Grčman in vabljeni predavatelji

 5

01-2-07

Metode v ekofiziologiji rastlin in ekologiji kopenskih ekosistemov

 Vodnik in vabljeni predavatelji

 5

01-2-08

Nevarne snovi v tleh in rastlinah

 Grčman / Lobnik / Eržen

 5

01-2-09

Statistične metode za analizo podatkov

 Košmelj

 5

01-2-10

Vzgoja in razmnoževanje rastlin v različnih agroekosistemih

 Rozman L.

 5

01-2-11

Znanstveno informacijski praktikum

 Bartol in vabljeni predavatelji

 5

01-2-12

Kemija in biokemija tal

 Leštan

 5

01-2-13

Ocenjevanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju

 Suhadolc / Celar

5

01-2-14 Voda kot naravni vir v kmetijstvu  Pintar

5

 02-2-01 Računalništvo za neračunalnikarje  Demšar

 5

 02-2-02 Biološke teme za nebiologe  Dermastia / Turk T.

 5

 02-2-03  Zajemanje, upravljanje in uporaba slikovnih informacij  Likar / Pernuš

 5

 02-2-04 Računalniško podprta obdelava in analiza slik  Pernuš / Likar

 5

 02-2-05 Povratna zanka v bioloških sistemih Belič / Škrjanc

5

03-2-01 Ekologija združb in okoljske spremembe Urbanič

5

03-2-02 Fizična antropologija  Golja

5

03-2-03 Analitske in raziskovalne metode v biologiji rastlinskih sistemov Regvar / Arčon / Pelicon / Grdadolnik / Blejec in vabljeni predavatelji

5

03-2-04 Plazmidi Žgur Bertok / Starčič Erjavec

5

03-2-05 Sistematika višjih rastlin s poudarkom na izbrani skupini Jogan in vabljeni predavatelji

5

03-2-06 Izbrana poglavja iz fitocenologije Čarni

5

03-2-07 Statistična analiza bioloških podatkov Blejec

5

03-2-08 Biologija vodnih rastlin Germ

5

03-2-09 Izbrane metode v sistematski botaniki Frajman

5

04-2-01 Bela biotehnologija Petković / Regvar in vabljeni predavatelji

5

04-2-02 Mikoremediacija odsluženega zaščitenega lesa in onesnaženega okolja Humar

5

04-2-03 Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projektov Bohanec B. in vabljeni predavatelji

5

04-2-04 Biotehnologije za presnovo odpadne organske biomase v kmetijstvu Marinšek Logar

5

04-2-05 Uporaba gliv v zdravilne namene Pohleven / Sepčić / Štrukelj

5

04-2-06 Miniaturizacija naprav v bioprocesih Žnidaršič Plazl / Plazl

5

04-2-07 Encimske tehnologije Turk B.

5

04-2-08 Tehnologija pridobivanja sekundarnih metabolitov Legiša

5

04-2-09 Dvig produktivnosti pri komercialnih organizmih s spremembami na nivoju primarnega metabolizma Legiša

5

04-2-10 Novejše biotehnološke metode Križaj I. / Komel

5

04-2-11 Biodiagnostiki in biosenzorji Kos J.

5

04-2-12 Izbrana poglavja iz tehnik fluorescenčne in elektronske mikroskopije Zavašnik Bergant

5

04-2-13 Mikrobiologija in biotehnologija kvasovk Čadež in vabljeni predavatelji

5

04-2-14 Okoljska mikrobiologija Mandić Mulec / Marinšek Logar / Faganeli in vabljeni predavatelji

5

04-2-15 Modeliranje bioprocesov Plazl I. / Žnidaršič Plazl P.

5

05-2-01

Management biotehniških proizvodnih procesov Oblak in vabljeni predavatelji

5

05-2-02

Matematično sektorsko modeliranje

Erjavec / Kavčič / Rednak in vabljeni predavatelji

5

05-2-03

Multivariatne statistične metode

Košmelj

5

05-2-04

Metode operacijskih raziskav v bioznanostih

Zadnik Stirn / Bohanec M. / Bogataj in vabljeni predavatelji

5

05-2-05

Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja

Udovč / Černič Istenič / Juvančič / Pintar / Klemenčič

5

05-2-06

Študije potrošnega vedenja

Kuhar / Žabkar / Polič

5

05-2-07

Razvojne smeri in perspektive prava naravnih virov

Avsec / in vabljeni predavatelji

5

06-2-01 Interakcije med okoljem, sadno rastlino in različnimi tehnologijami sonaravne pridelave sadja Štampar / Hudina / Usenik in vabljeni predavatelji

5

06-2-02 Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva Korošec Koruza / Rusjan

5

06-2-03 Izbrana poglavja iz vrtnarstva  Jakše M.

5

06-2-04 Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah Veberič

5

06-2-05 Posebne vsebine okrasnih rastlin Osterc

5

06-2-06 Vrednotenje genskih virov v zelenjadarstvu Meglič / Šuštar Vozlič

5

07-2-01 Filozofska etika narave Ošlaj

5

07-2-02 Krajinska antropologija Toš

5

07-2-03 Krajinsko oblikovanje Gazvoda

5

07-2-04 Metode v prostorskem planiranju Marušič

5

07-2-05 Participativno prostorsko načrtovanje Golobič M.

5

07-2-06 Presoja vplivov na okolje Golobič M. / Polič / Kontić

5

07-2-07 Teorija oblike Kirbiš

5

07-2-08 Tipologija kulturne krajine Kučan

5

08-2-01 Biološki postopki obdelave in predelave lesa Pohleven

5

08-2-02 Ksilogeneza in floemogeneza Čufar / Oven in vabljeni predavatelji

5

08-2-03 Lesene konstrukcije Premrov

5

08-2-04 Površinska obdelava modificiranega lesa Petrič

5

08-2-05 Reinženiring v lesnem podjetju Oblak in vabljeni predavatelji

5

08-2-06 Reologija in utrjevanje lepil Šernek

5

09-2-01 Manipulacija in detekcija mikro in nanodelcev Križaj D.

5

09-2-02 Koloidi Kogej

5

09-2-03 Biofizika membran Kralj Iglič / Iglič

5

09-2-04 Osnove variacijskega računa in reševanja robnih problemov za diferencialne enačbe Slivnik

5

09-2-05 Mikro/nano tehnologije in strukture Amon

5

10-2-01 Molekularno biološke metode v prehrani in živilstvu Jamnik / Smole Možina / Žel in vabljeni predavatelji

5

10-2-02 Nutricionistika Salobir J.

5

10-2-03 Prehrana neprežvekovalcev Salobir J. / Narat

5

10-2-04 Prehrana prežvekovalcev Pirman / Verbič / Avguštin in vabljeni predavatelji

5

10-2-05 Probiotiki Rogelj / Orel

5

10-2-06 Ekologija in epidemiologija mikroorganizmov hrane Smole Možina / Čadež / Rupnik in vabljeni predavatelji

5

11-2-01 Obnašanje živali in funkcionalna področja Jordan

5

11-2-02 Tehnika in okoljske spremembe v kmetijstvu Bernik

5

11-2-03 Tehnologije v proizvodnji in predelavi mesa Žlender

5

11-2-04 Bioprocesna tehnika Golobič I.

5

11-2-05 Kriteriji varnosti Jerman

5

11-2-06 Meritve v kmetijstvu Bajsić

5

11-2-07 Numerično modeliranje Štok in vabljeni predavatelji

5

11-2-08 Prenos toplote Golobič I.

5

11-2-09 Snovanje tehničnih sistemov Žavbi in vabljeni predavatelji

5

11-2-10 Tehnični sistemi v okolju Duhovnik in vabljeni predavatelji

5

11-2-11 Akustika v tehniki Čudina

5

11-2-12 Dinamika strojev v biotehniki Boltežar

5

11-2-13 Izbrana poglavja iz mehanike Kosel

5

11-2-14 Tehnični informacijski sistemi Tavčar in vabljeni predavatelji

5

11-2-15 Tehnični materiali Grum in vabljeni predavatelji

5

12-2-01 Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v ekosistemu gozdnih tal Kraigher in vabljeni predavatelji

5

12-2-02 Matematični modeli v gozdnih ekosistemih Zadnik Stirn in vabljeni predavatelji

5

12-2-03 Metode ekološkega modeliranja Debeljak

5

12-2-04 Raziskave v dendrologiji, fitocenologiji in gojenju gozdov Diaci / Batič / Brus in vabljeni predavatelji

5

12-2-05 Strukturne in rastne značilnosti gozdnih ekosistemov ter njihovo upravljanje Bončina / Levanič in vabljeni predavatelji

5

12-2-06 Izbrana poglavja iz varstva gozdov Jurc D. in vabljeni predavatelji

5

12-2-07 Gozdna tehnika in gozdno delo Potočnik I. / Krč

5

14-2-01 Analiza parametrov disperzije na selekcioniranih vzorcih Kovač in vabljeni predavatelji

5

14-2-02 Izbrana poglavja iz reje živali Terčič

5

14-2-03 Etologija Zupan Manja

5

15-2-01 Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev Kostanjšek / Štrus / Žnidaršič / Čeh / Kreft M. in vabljeni predavatelji

5

15-2-02 Celično-biološke metode za študij živih celic Veranič in vabljeni predavatelji

5

15-2-03 Korelativna mikroskopija Erdani Kreft in vabljeni predavatelji

5

15-2-04 Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji Romih in vabljeni predavatelji

5

16-2-01 Fizikalno-biokemijske metode Poklar Ulrih / Pogačnik / Plavec / Anderluh in vabljeni predavatelji

5

16-2-02 Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod Golob / Košmerl / Kač

5

16-2-03 Izbrana poglavja iz tehnologij animalnih živil Gašperlin / Perko / Čanžek Majhenič in vabljeni predavatelji

5

16-2-04 Sodobne tehnologije rastlinskih živil Hribar / Vidrih / Wondra / Košmerl

5

IZBIRNI INDIVIDUALNO RAZISKOVALNI PREDMETI

01-3-13 Mikrobiologija tal Mandić Mulec

5

03-3-10 Metode v mikrobiologiji Gunde Cimerman / Čadež / Jamnik / Smole Možina

5

04-3-16 Imunološki poskusi in tehnike Narat

5

08-3-07 Uporaba magnetne resonance v bioznanostih Serša / Oven

5

08-3-08 Interakcije zaščitnih pripravkov z lesom in lesnimi škodljivci Humar / Kozlevčar

5

15-3-05 Bioaktivne molekule in njihova protibakterijska aktivnost Stopar

5

15-3-06 Elektrofiziološke meritve nanometrskih razsežnosti Zorec / Kreft M. / H. Chowdhury / Stenovec

5

16-3-05 Antioksidanti in metodologija določanja antioksidativne učinkovitosti Abramovič

5