Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka (predavanj, vaj, predstavitve teme doktorske disertacije idr.) v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Program sestavljata dve vrsti predmetov: 

Doktorand skupaj z mentorjem in koordinatorjem področja izbere predmete iz nabora temeljnih in obeh vrst izbirnih predmetov. Za zagotovitev področja je potreben izbor vsaj enega temeljnega predmeta iz področja, na katerega se doktorand vpiše. Izbor preostalih predmetov je možen iz nabora vseh ostalih temeljnih in izbirnih predmetov študija in iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Načini in oblike izvajanja študija

Študij se organizira in izvaja po načelih kreditno ovrednotenega študija, poteka pa s predavanji, seminarji, konzultacijami, individualnim izpopolnjevanjem in aktivnim sodelovanjem v raziskovalnem procesu. Če se k predmetu prijavi manj kot 5 kandidatov, se predmet izvaja le v obliki konzultacij. Študent se o izvedbi konzultacij dogovori neposredno z nosilcem predmeta. Pri predmetih, kjer se prijavi 5 ali več kandidatov, so organizirana predavanja.

Načini ocenjevanja

V skladu s Statutom UL se uspeh na izpitu ocenjuje z ocenami od 1 - 10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 - 10. Delnih izpitov pri predmetih ni. Ocene so enojne. Po programu bodo izpiti pisni ali ustni, ocena pa je lahko v celoti pridobljena tudi s seminarskimi nalogami ali projekti.

Menjava znanstvenega področja študija

Študent lahko zamenja znanstveno področje študija do trenutka, ko odda vlogo za odobritev teme doktorske disertacije. Prošnjo za zamenjavo področja obravnava Programski svet Bioznanosti

Zamenjava / izpis že vpisanega predmeta

Študent doktorskega študija Bioznanosti lahko zaprosi za zamenjavo že vpisanega predmeta le v primeru, če še ni pristopil k predavanjem ali konzultacijam. Prošnja, ki jo obravnava Programski svet Bioznanosti, mora biti podpisana s strani študenta, mentorja, nosilca predmeta, ki ga študent izpisuje in nosilca predmeta, ki ga študent želi vpisati. 


 

Struktura študijskega programa po letnikih

Prvi letnik:

  • obvezni predmet (en temeljni predmet s področja, na katerega se je študent vpisal) - 10 KT
  • izbirni predmeti (izbor možen med ostalimi temeljnimi in izbirnimi predmeti izbranega ali drugega znanstvenega področja) - 20 KT

  • individualno raziskovalno delo (30 KT)

Skupaj 60 KT 

Doktorand zbere 30 KT iz predmetov na naslednji način: vpiše najmanj en temeljni predmet s področja, na katerega se je vpisal (10 KT), ostalih 20 KT pa si zagotovi z izbranimi temeljnimi in/ali izbirnimi predmeti izbranega ali drugega znanstvenega področja.

Drugi letnik:

  • izbirni predmeti (15 KT)

  • predstavitev teme doktorske disertacije ali ustrezna znanstvena objava (objavljena ali sprejeta v objavo, kjer je kandidat soavtor ali prvi avtor in se delo neposredno nanaša na kandidatovo doktorsko nalogo). Članek mora biti objavljen ali sprejet v objavo v mednarodno priznanih revijah, ki jih indeksira SCI ali izjemoma SSCI  oz. AHCI in ima dejavnik vpliva (po ISI). Če je članek objavljen v soavtorstvu, velja, da lahko en članek uporabi samo en avtor ob soglasju soavtorjev (5 KT)

  • individualno raziskovalno delo (40 KT)

Skupaj 60 KT 

V 2. letniku si doktorand izbere izbirne predmete v skupnem obsegu 15 KT: predmete si izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela.

Doktorand do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija odda Vlogo za odobritev teme in naslova doktorske disertacije.

Tretji letnik:

  • individualno raziskovalno delo (50 KT)

  • predstavitev doktorske disertacije pred zagovorom ali ustrezna druga znanstvena objava (v primeru, da je kandidat že predložil znanstveno objavo, kjer je bil prvi avtor in jo uveljavil namesto predstavitve teme, mora v tem primeru predložiti drugo znanstveno objavo, kjer pa ni potrebno, da je prvi avtor. Če pa je kandidat uveljavljal objavo, kjer ni bil prvi avtor, mora tokrat predložiti drugo znanstveno objavo, kjer je prvi avtor. Če je članek objavljen v soavtorstvu, velja, da  lahko en članek uporabi samo en avtor ob soglasju soavtorjev) (5 KT)

  • izdelava doktorske disertacije in javni zagovor (5 KT)

Skupaj 60 KT

Vsebina 3. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter izdelavo in zagovor dokorske disertacije.