Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Doktorski študij Bioznanosti povezuje 18 znanstvenih področij.
Vsako znanstveno področje ima svojega koordinatorja (kontaktni podatki koordinatorja so zapisani v opisu posameznega področja).


Moderna agronomija se ne posveča samo rastlinski pridelavi, ampak skuša okolje, v katerem ta pridelava poteka, razumeti širše. Znanstveno področje agronomije uvaja podiplomske študente v raziskave interakcij kmetijske proizvodnje in drugih, z okoljem povezanih dejavnosti človeka.

Preberi več


Kako podobna so si živa bitja? Kakšne so genetske razlike med ljudmi? Smo ljudje res potomci neandertalcev? Kako so se živalske vrste lahko prilagodile na življenjska okolja? Okvare katerih genov so odgovorne za pojav različnih bolezni? Je stranske učinke zdravil moč napovedati iz njihovih strukturnih lastnosti?    

Preberi več

Področje Bioinženiring v zdravstvu je namenjeno diplomantom različnih fakultet, ki se želijo posvetiti raziskavam in/ali inženiringu na področju zdravstvenih ved. Vsebine obsegajo študij mehanizmov ohranjanja zdravja v povezavi z vplivi okolja, novih materialov in novih postopkov.

Preberi več

Biologija velja za eno od osrednjih znanstvenih področij v naravoslovju. To je veda o živalih, rastlinah, mikroorganizmih in glivah ter njihovi medsebojni prepletenosti in povezanosti z okoljem. Biologija obravnava vse nivoje biološke organizacije, od molekul pa do ekosistema.

Preberi več


Znanstveno področje biotehnologija ponuja študentom poglobitev znanja tistih fizioloških procesov pri mikrobih, rastlinah, živalih in ljudeh, ki jih s pomočjo biotehnoloških metod lahko spreminjamo z namenom, da izboljšamo kakovost organizmov ali z namenom produkcije določenih substanc.

Preberi več


Cilj znanstvenega področja ekonomika naravnih virov je usposobitev doktorandov za posebno področje znanstvenega dela v okviru ved o življenju, ki aplicirajo družboslovna znanja na področju pridelave in predelave hrane, proizvodnje lesa ter drugih blagovnih in neblagovnih dobrin, ki izhajajo iz naravnih, človeških in kapitalnih virov, vezanih na biološke in biotehniške procese. Poseben poudarek je dan proučevanju družbenih razsežnosti upravljanja z naravnimi viri in vlogi države.

Preberi več


Znanstveno področje hortikultura zajema sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, okrasne rastline in zdravilne rastline. Je najbolj rastoča kmetijska panoga v Evropi in izven Evrope z vidika kakovosti obstoječih in novih hortikulturnih proizvodov ter ustvarjanja prijetnejših bivalnih pogojev.

Preberi več


Doktorski študij s področja krajinske arhitekture je izobraževanje za raziskovalno delo na tem področju. Temeljni področji raziskovanja sta teorija stroke, na primer teorija oblikovanja, oblike, struktur, vzorcev v krajini, teorija doživljanja krajine in metodologija stroke, raziskovanje in razvijanje novih postopkov/metod načrtovanja.

Preberi več


Les je najbolj perspektiven naraven obnovljiv polimerni kompozit, ki zaradi izjemnih lastnosti omogoča praktično neomejene načine rabe materiala.
Znanstveno področje les in biokompoziti je opredeljeno z dvema temeljnima predmetoma, ki omogočata pridobiti poglobljena znanja o lastnostih in tehnologijah predelave ter obdelave lesa in podobnih ligno-celuloznih materialov. Z izbirnimi in metodološkimi predmeti želimo ponuditi študentu možnost vsebinske nadgradnje izostrenih raziskovalnih vsebin, ki so podprte z vrhunsko raziskovalno opremo.

Preberi več

Študentu naravoslovja znanstveno področje MIKROBIOLOGIJA omogoča pridobivanje znanj o delovanju mikroorganizmov v vseh naravnih ekosistemih ter industrijskih sistemih in okoljskih tehnologijah, ki mikroorganizme uporabljajo kot delovne organizme. Program ponuja najnovejša dognanja na področju od molekularne do okoljske mikrobiologije in mikrobne biotehnologije. 

Preberi več


Nove tehnologije, med katere sodijo nanotehnologije, bodo brez dvoma krojile našo prihodnost. Mnogi menijo, da smo že vstopili v nano-ero, saj se proizvodi nanotehnologij pojavljajo v mnogih izdelkih namenjenih za vsakdanjo rabo. Nanotehnologije so se uveljavile v farmacevtski, kozmetični, elektrotehniški, tekstilni in živilski industriji.

Preberi več

 

Raziskave na področju prehrane imajo velik pomen, saj predstavljajo temelj za določitev referenčnih vrednosti za vnos hranil in so osnova za oblikovanje trajnostnega prehranskega sistema in razvoj novih živilskih izdelkov. Omogočajo tudi načrtovanje politik na področju prehrane, javnega zdravja, kmetijstva in živilstva.

Preberi več

Program je interdisciplinaren in predstavlja neposredno povezavo s temeljnimi raziskavami v biotehniki, opredelitvijo procesov  in razvojem vseh vrst tehniških sistemov, ki omogočajo substitute v naravi. Primeren je za oba profila, tako biotehniškega kot naravoslovno-tehniškega. Vsakemu profilu, ki zaključi drugo stopnjo posebna strokovna komisija prilagodi program, ki mu omogoča dopolnjevanje znanja iz drugega področja.  Zaradi primernega raziskovalnega kadra omogočamo študij na področjih: kmetijski, gozdarski, lesarski in živilsko-predelovalni stroji.

Preberi več

Doktorski študij s področja upravljanja gozdnih ekosistemov omogoča poglobitev in razširitev znanj o naravi gozdnih ekosistemov, njihovem upravljanju in gospodarjenju skladno s tremi načeli sodobnega gozdarstva - načelom trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti.

Preberi več

Okvir doktorskega študija s področja varstva naravne dediščine je vsebinsko zasnovan široko in obsega področja od geomorfologije in biologije do družbenih znanosti, vse pa je usmerjeno v aplikacijo za ohranjanje naravne dediščine.

Preberi več

Doktorski študij s področja živilstva omogoča osvajanje novih znanj na interdisciplinarnem področju znanosti o živilih. Interdisciplinarnost naj bi motivirala vključevanje diplomantov živilstva, prehrane in mnogih drugih komplementarnih področij ter vzpodbudila raziskovalno inovativnost za prenos znanja in razvoj sodobnih trendov v proizvodno-oskrbovalni verigi živil.

Preberi več

Doktorski študij s področja znanosti o živalih je namenjen izobraževanju širšega kroga strokovnjakov za raziskovalno, razvojno in pedagoško delo na področjih kvantitativne genetike, selekcije, etologije in tehnogije reje živali. Vključena so tudi znanja o vplivih reje živali na okolje in kakovost animalnih proizvodov.

Preberi več

Znanosti o celici so osnovane na celični biologiji, ki je izrazito dinamično integrativno področje znanosti, kjer je cilj spoznati strukturo in funkcijo evkariontskih celic v normalnih in bolezenskih stanjih. Objekt raziskav je posamezna celica v celični kulturi in celica kot del tkiva in organov.
Preberi več